Voordracht en selectie van kandidaten voor de Johan Lulofs Medaille


Richtlijnen voor de voordracht


Alumni die in aanmerking komen voor toekenning van de Johan Lulofs medaille kunnen die slechts één keer in het leven ontvangen. Leden van de medaillejury zijn uitgesloten van nominatie tot 2 jaar na hun terugtreding uit de medaillejury.
Nominaties voor de medaille moeten worden gezonden aan het volgende email adres: info@lulofs.org
Alleen Lulofsleden kunnen nominaties indienen. Na indiening wordt de nominatie beschikbaar gesteld aan de voorzitter van de jury. Zelf-nominaties worden niet geaccepteerd.

Een nominatie bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een nominatiebrief (1 pagina) waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de genomineerde de medaille verdiend
• Een Curriculum Vitae (1 pagina),

Selectie van de voorgedragen kandidaten

De Lulofs medaille kandidaat wordt geselecteerd door middel van een zorgvuldige beoordeling van de genomineerde kandidaten en hun verdiensten.

Een kandidaat voor de Lulofsmedaille voldoet aan het volgende profiel:

• Alumnus van de opleidingen Fysische Geografie, Aardwetenschappen, Earth Sciences of Future Planet Studies van de Universiteit van Amsterdam

Daarbij moet de kandidaat op twee van de drie hieronder genoemde punten bovengemiddeld scoren:

• Moet een bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek in de Fysische Geografie of Aardwetenschappen in het algemeen of onderdelen daarvan of een bovengemiddelde maatschappelijke bijdrage vanuit de Fysische Geografie hebben geleverd.
• Moet een bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs in de Aardwetenschappen of Fysische Geografie
• Moet een bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd aan het breder bekendmaken van het bovengenoemde vakgebied aan een groter publiek.


De beoordeling van de genomineerden wordt uitgevoerd door een jury van 4 personen waarin (emeritus) hoogleraren en de opleidingsdirecteuren van Aardwetenschappen en Future Planet Studies zitting hebben. De jury wordt benoemd door het Lulofsbestuur. Belangenconflicten tussen de jury en de genomineerden moeten worden vermeden. De medaille wordt niet verleend als er geen kwalitatief acceptabele nominaties worden ontvangen.
De geselecteerde kandidaat voor de medaille worden geëvalueerd door de Lulofs medaillejury, en vervolgens bekrachtigd door het Lulofsbestuur.
Desgewenst kan de jury de nominatie(s) ter beoordeling voorleggen aan externe deskundigen om te verifiëren of de beoogde kandidaat de medaille waardig is.
is. Zolang de selectieprocedure loopt worden de nominaties vertrouwelijk behandeld.
Nadat de definitieve selectie is gemaakt zal de voorzitter van het bestuur de medaillewinnaar informeren en uitnodigen voor de volgende Lulofs lentebijeenkomst. Na acceptatie van de uitnodiging zal de uitreiking van de medaille met naam en toenaam voor die bijeenkomst worden geagendeerd. Ook zal het bestuur stappen ondernemen om een breder publiek over de uitreiking te informeren.

De laureaat ontvangt een oorkonde, een eremedaille en wordt benoemd tot erelid van Lulofs voor het leven.  Last edit: 2019-01-10 21:10:10.